Bezoek ook onze webshop!

Handschoenen NEN-EN 420 & NEN-EN 388

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de fundamentele voorschriften zoals omschreven in de Europese richtlijn 89/686/EEG.

Afhankelijk van het risico worden handschoenen in gedeeld in drie categorieën, te weten:

  • Handschoenen van eenvoudig ontwerp
    Handschoenen die vallen onder Categorie 1 bieden slechts bescherming tegen minimale risico’s. De gebruiker moet zelf eenvoudig kunnen vaststellen welke graad van bescherming de handschoen biedt. De fabrikant of importeur in Europa mag voor dit type handschoen zelf een conformiteitsverklaring afgeven.
  • Handschoenen van intermediair ontwerp
    Deze handschoenen biede bescherming tegen middelzware risico’s. Te denken valt aan mechanische risico’s. De fabrikant of importeur dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen bij een erkende certificerende instantie.
  • Handschoenen van complex ontwerp
    Deze handschoenen bieden de hoogste graad van bescherming en zijn bestemd voor het voorkomen van dodelijke risico’s of voor risico’s die ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken en waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker de acute effecten niet tijdig kan waarnemen. De fabrikant of importeur in Europa dient dit type handschoenen aan een EG-typeonderzoek te onderwerpen en tevens de kwaliteit van het eindproduct zeker te stellen. Beiden, EG-typeonderzoek en kwaliteitsborging, dienen door een erkende certificerende instantie te worden verricht.

Normen

Gebruikers kunnen zien, aan de hand van de door de fabrikant of importeur opgegeven normen, tegen welk gevaar het desbetreffende persoonlijke beschermingsmiddel beschermt en in welke mate.

De belangrijkste normen zijn:

Algemene eisen voor handschoenen
In deze norm worden de algemene eisen gedefinieerd, zoals constructie en ontwerp, beschermingsgraad, reiniging, onderhoud, opslag, houdbaarheid, maatvoering en gebruiksaanwijzing.

Beschermende handschoenen: Mechanische beproevingsmethoden en eisen
Handschoenen worden getest op weerstand tegen schuren,snijden, perforatie en scheuren. Bescherming tegen mechanische risico’s wordt weergegeven door een pictogram en 4 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

NEN-EN 388:
NEN-EN 420:
Categorie 3:
Categorie 2
Categorie 1:

Test Prestatieniveaus
  0 1 2 3 4 5
A: Schuurweerstand
(omwentelingen)
< 100 100 500 2.000 8.000 -
B: Snijdweerstand
(index)
< 1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C: Scheurweerstand
(Newton)
< 10 10 25 50 75 -
D: Perforatieweerstand
(Newton)
< 20 20 60 100 150 -